Regulamin

Szanowni Państwo, 

Niniejszym informujemy o zmianie Regulaminu GLADIATORS.

Poniżej znajduje się zmieniony tekst Regulaminu, opublikowany 15 stycznia 2021 r. na stronie internetowej www.gladiators.pl

 

Regulamin GLADIATORS

zwany dalej „Regulaminem”

 

§ 1 Informacje podstawowe

 1. GLADIATORS to wyjątkowa sportowa społeczność skupiająca w swoim gronie osoby podzielające pasję do sportu.
 2. Administratorem platformy i stroną Umów jest Gladiators Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie, przy ulicy Sportowej 3A, 32-080 Zabierzów, NIP 5130261575.
 3. GLADIATORS działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami realizując wyznaczone cele.
 4. GLADIATORS powstała z inicjatywy prywatnej, jest organizacją prywatną i zrzesza członków na zasadzie dobrowolności.
 5. Niniejszy Regulamin określa:

a. podstawowe zasady korzystania z platformy GLADIATORS działającej pod adresem www.gladiators.pl dostępnej dla wszystkich zarejestrowanych UCZESTNIKÓW,

b. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
- połączenie z siecią Internet,
- posiadanie aktywnej poczty e-mail,
- przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML (Firefox, Chrome, Opera, IE – zaleca się korzystanie z najnowszej wersji danej przeglądarki i jej bieżące aktualizowanie),

c. Zasady zbierania oraz wykorzystywania przez Usługodawcę plików cookies określa Polityka prywatności dostępna w platformie Gladiators,

d. warunki nabywania i utrzymywania członkostwa i statusu GLADIATORA,

e. warunki zakupu wybranych pakietów, równoznaczne z zawarciem umowy na 1 rok,

f. ogólne warunki uczestnictwa w wybranych eventach, które zostają uszczegółowione każdorazowo w ramach opisu danego wydarzenia,

g. warunki korzystania z benefitów,

h. zasady zdobywania punktów i zmiany poziomu zaawansowania.

 1. Uczestnicy i Gladiatorzy są związani zakazem dostarczania treści, o charakterze bezprawnym.

 

§ 2 CELE I DZIAŁALNOSĆ

 1. Hasło przewodnie: „TWORZYMY WYJĄTKOWĄ, SPORTOWĄ SPOŁECZNOŚĆ Z PASJĄ I WZAJEMNYM SZACUNKIEM”.
 2. Naszym celem jest propagowanie sportu i zdrowego trybu życia poprzez:
 1. zbudowanie platformy zrzeszającej członków na zasadzie dobrowolności,
 2. wspólne treningi,
 3. wzajemną motywację poprzez udostępnione rankingi aktywności oraz dzielenie się doświadczeniami,
 4. organizowanie aktywności sportowych i różnorodnych form współzawodnictwa dla GLADIATORÓW i UCZESTNIKÓW,
 5. organizowanie eventów sportowych,
 6. wzajemne doskonalenie umiejętności z poszanowaniem etyki czy też zasad Fair Play oraz kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości,
 7. organizowanie wyjazdów treningowych i wypoczynkowych dla GLADIATORÓW i UCZESTNIKÓW,
 8. prowadzenie szeroko pojętej działalności sportowej,
 9. współpraca z innymi podmiotami w zakresie promocji sportu i kultury fizycznej.

 

§ 3 CZŁONKOSTWO

 1. Użytkownikiem - UCZESTNIKIEM platformy GLADIATORS może zostać każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, u której nie występują przeciwskazania do wykonywania aktywności fizycznej, która założyła za pośrednictwem strony www.gladiators.pl konto, z którym powiązany jest pakiet READY, co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 2. Członkiem GLADIATORS może zostać każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, u której nie występują przeciwskazania do wykonywania aktywności fizycznej, która przystąpiła do GLADIATORS w wyniku założenia konta i wybrania pakietu SPORT lub GO oraz jego opłacenia bądź też otrzymała dostęp do portalu w wyniku zakupienia dla niej jednego z w/w pakietów pakietów przez osobę trzecią.
 3. Członkostwo, a zarazem status GLADIATORA nabywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego za pośrednictwem strony www.gladiators.pl i aktywowanie konta użytkownika (SPORT lub GO) oraz wyrażenie wymaganych zgód i uiszczenie wymaganej opłaty w zależności od wybranego pakietu, co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  
 4. Potwierdzenie członkostwa stanowi mail aktywacyjny, w którym GLADIATOR otrzymuje informacje w jaki sposób może korzystać z wybranego przez siebie pakietu.
 5. Potwierdzenie założenia konta dla użytkownika stanowi mail aktywacyjny, w którym UCZESTNIK pakietu READY otrzymuje informacje w jaki sposób może korzystać z tego pakietu.
 6. GLADIATORS wyodrębniło następujące pakiety:
  1. „READY” tzw. pakiet podstawowy, bezpłatny, dostępny dla UCZESTNIKA, który nie uzyskuje statusu GLADIATORA i członkostwa w Społeczności, po założeniu konta i udzieleniu stosownych zgód, uczestnik nabywający ten pakiet będzie uprawniony do skorzystania z treningów bezpłatnych organizowanych przez trenerów wskazanych przez administratora platformy, 3 udostępnionych benefitów oraz do udziału w co najmniej 1 wskazanych przez administratora platformy eventach. Przy czym pakiet ten umożliwia wyłącznie zbieranie punktów, które w przypadku zmiany pakietu będą podlegały zaliczeniu na poczet prowadzonych tam liczników i rankingów. Pakiet, do którego GLADIATOR automatycznie zostaje przekierowany w przypadku nieuiszczenia deklarowanej płatności comiesięcznej lub niedokonania płatności rocznej na kolejny dalszy okres,
  2. „SPORT” tzw. pakiet sportowy, którego koszt zakupu wynosi 199 zł/ rok, dostępny dla GLADIATORA po założeniu konta i udzieleniu stosownych zgód, GLADIATOR nabywający ten pakiet będzie uprawniony do skorzystania z dostępnej bazy Trenerów i aktywności sportowych znajdujących się w zakładce Treningi, z udostępnionych benefitów sportowych oraz do udziału w co najmniej 3 wskazanych przez administratora platformy eventach. 
  3. „GO” tzw. pakiet startowy, którego koszt zakupu wynosi 249 zł/rok  dostępny dla GLADIATORA po założeniu konta i udzieleniu stosownych zgód, uczestnik nabywający ten pakiet będzie uprawniony do skorzystania z dostępnej bazy Trenerów i aktywności sportowych znajdujących się w zakładce Trening,  co najmniej 50% udostępnionych benefitów oraz do udziału w co najmniej 50% wskazanych eventach, przy czym pakiet ten umożliwia udział w prowadzonym przez portal liczniku zdobytych punktów, od których liczby zależeć będzie możliwość zdobycia pakietu „PRO”, uczestnictwa w dodatkowych eventach, przyznania dodatkowych benefitów.
  4. „PRO” tzw. ALL IN to pakiet, którego zakup nie jest przewidziany, a jego uzyskanie możliwe jest wyłącznie w wyniku podjętych aktywności i zdobyciu 4000 pkt w ciągu roku, pakiet ten uprawnia GLADIATORA do korzystania z dostępnej bazy Trenerów i aktywności sportowych znajdujących się w zakładce Trening, ze wszystkich benefitów oraz do udziału we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez GLADIATORS, Warunkiem utrzymania statusu konta „PRO” jest utrzymanie w ciągu roku poziomu 4000 zdobytych punktów. 

 

 1. Przywileje dla UCZESTNIKA (Pakiet READY)
 1. możliwość udziału w aktywnościach/treningach organizowanych wskazanych przez administratora platformy,
 2. benefity, czyli tzw. zniżki cenowe wskazane w pakiecie READY przez administratora platformy,
 3. możliwość udziału w eventach przypisanych do tego pakietu, przy z uwagi na ograniczoną ilość miejsc decydująca jest kolejność zgłoszenia. W przypadku wyczerpania liczby miejsc tworzona będzie lista rezerwowa.

 

 1. Dla GLADIATORA niezależnie od wybranego pakietu SPORT, GO lub PRO:
 1. przynależność do społeczności GLADIATORS,
 2. możliwość udziału w aktywnościach/ treningach organizowanych co tydzień w wyznaczonych miejscach przez Trenerów współpracujących z GLADIATORS,
 3. możliwość publikacji wizerunku na stronie internetowej www.gladiators.pl oraz na fanpage GLADIATORS i Instagramie, portalach i mediach współpracujących z Gladiators.
 4. atrakcyjne nagrody i wyróżnienia dla najaktywniejszych GLADIATORÓW,
 5. benefity, czyli tzw. zniżki cenowe w zależności od wybranego pakietu np. na:
 • zakupy odzieży i sprzętu sportowego w sklepach partnerskich,
 • wydarzenia sportowe,
 • diety pudełkowe,
 • wydarzenia kulturalne,
 • usługi medyczne,
 • pobyty w hotelach partnerskich

- zgodnie z listą i na warunkach podanych na stronie internetowej www.gladiators.pl

 1. możliwość udziału w eventach przypisanych do danego pakietu, przy czym eventy przewidują ograniczoną ilość miejsc gdzie decydująca jest kolejność zgłoszenia. Po wyczerpaniu ilości miejsc tworzona będzie lista rezerwowa.
 2. możliwość przypisania się do trenera w regionie,
 3. inne niewymienione powyżej promocje okresowe.
 1. Utrata statusu GLADIATORA następuje w przypadku:
 1. nieprzestrzegania Regulaminu,
 2. dezaktywacji konta,
 3. pisemnej rezygnacji z członkostwa,
 4. godzenia przez GLADIATORA jego zachowaniem, postawą lub ubiorem w wizerunek GLADIATORS lub powzięciem przez informacje o nałogach lub uzależnianiach GLADIATORA rzutujących na sportowy styl życia i wizerunek GLADIATORS.
 1. GLADIATORS może zawiesić GLADIATORA lub Uczestnika w prawach członka lub odpowiednio Uczestnika w przypadku stwierdzenia naruszeń niniejszego Regulaminu oraz Dekalogu Gladiatora. W okresie zawieszenia GLADIATOR lub odpowiednio Uczestnik nie może korzystać z przywilejów przyznanych z tytułu członkostwa lub Uczestnictwa w portalu. W przypadku zawieszenia uczestnika jego konto ulega automatycznemu dezaktywowaniu.
 2. Utrata członkostwa przez GLADIATORA z przyczyn wskazanych w pkt 9 niniejszego paragrafu, jak również zawieszenie GLADIATORA w prawach członka jest jednoznaczne z brakiem możliwości ubiegania się o zwrot uiszczonej opłaty członkowskiej w jakiejkolwiek części i dezaktywacją konta użytkownika.
 3. Od decyzji GLADIATORS o utracie członkostwa lub zawieszeniu w prawach członka lub uczestnika nie przysługuje odwołanie i GLADIATOROWI ani Uczestnikowi nie przysługują do GLADIATORS żadne roszczenia z tego tytułu.

 

§ 4 ZAKUP PAKIETU

 1. W celu zakupu wybranego pakietu należy wybrać odpowiedni pakiet i kliknąć odnośnik „Wybierz”, a następnie „Kupuję i płacę” oraz przejść do sposobu uiszczenia ceny poprzez tzw. usługę szybkich płatności.
 2. W przypadku złożenia deklaracji o dokonywaniu płatności w comiesięcznych ratach każda rata winna zostać zapłacona w terminie do 30 dni od poprzedniej płatności poczynając od dnia rejestracji w platformie na rachunek bankowy o numerze: 93 1020 1068 0000 1202 0346 5275 z dopiskiem: GLADIATORS oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika lub za pośrednictwem szybkich płatności.
 3. Opłaty z tytułu przedłużenia członkostwa (po upływie roku) należy dokonać w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania maila.
 4. Udział w aktywnościach, treningach, eventach oraz korzystanie z benefitów jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem GLADIATORA. Niekorzystanie z przywilejów w okresie członkostwa nie upoważnia GLADIATORA do żądania pomniejszania opłaty za dany pakiet.
 5. Koszty związane z udziałem lub wyjazdami na obozy, zawody sportowe organizowane przez GLADIATORS pokrywa GLADIATOR i nie zostały one uwzględnione w cenie danego pakietu.
 6. GLADIATORS zastrzega sobie możliwość udostępnienia w danym pakiecie benefitów jednorazowego lub wielokrotnego użytku, lub udostępniania benefitów ograniczonych czasowo lub z limitowaną ilością miejsc, gdzie decydująca będzie kolejność pobrania kodu przypisanego do danego benefitu w zależności od umowy z Partnerem to samo dotyczy możliwości uczestnictwa w danych eventach, treningach lub usługach poszczególnych trenerów, gdzie GLADIATORS może ograniczyć udział do 1 w pakiecie.
 7. GLADIATORS zastrzega sobie możliwość zmiany terminu eventu lub zastąpienia wydarzenia innym eventem na poczet odwołanego eventu. Wszelkie zmiany dotyczące eventu zostaną przesłane na za pomocą poczty elektronicznej do użytkowników zapisanych na dany event.
 8. Brak miejsc dla GLADIATORA na dany event z limitowaną ilością miejsc nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń ze strony GLADIATORA i nie skutkuje możliwością ubiegania się o zwrot całości lub części opłaty za wybrany pakiet.
 9. Zakup pakietu jest równoznaczny z zawarciem Umowy na czas określony 1 roku rozpoczynający się od dnia aktywacji danego pakietu na koncie.

 

§ 5 SYSTEM PUNKTACJI

 1. GLADIATORS przewiduje następujący sposób zdobywania punktacji:
 1. Obecność na organizowanych eventach 300 pkt/event
 2. Obecność na organizowanych treningach 30 pkt/trening
 3. Udział w udostępnionych ankietach 10 pkt/ankieta
 4. Skuteczne zaproszenie do grona GLADIATORS znajomych 40 pkt
 5. Skuteczne zaproszenie do SPORT lub GO znajomych 200 pkt
 6. Wykonanie zadania specjalnego 100 pkt
 7. Przeczytanie artykułu i odpowiedź na pytania 10 pkt
 8. Wysłanie zdjęcia wraz z opisem 10 pkt
 9. Zaakceptowanie zdjęcia wraz z opisem przed GLADIATORS 10 pktUdział w innych aktywnościach oferowanych przez GLADIATORS, o których informację i ilość możliwych do zdobycia punktów GLADIATORS uzyska za pośrednictwem konta użytkownika;
 1. Zdobycie w ciągu roku 4000 pkt powoduje zmianę statusu „GO” i przyznanie mu pakietu „PRO”.
 2. Pakiet „PRO” aktywny jest przez 1 rok po tym okresie czasu w przypadku nieutrzymania efektywności na poziomie min. 4000 pkt na rok GLADIATOR ma możliwość korzystania wyłącznie z pozostałych pakietów pod warunkiem zapłaty ceny za wybrany przez siebie pakiet.
 3. Przy czym przejście na pakiet „PRO” możliwe jest przed upływem danego roku rozliczeniowego w przypadku uzyskania 4000 pkt.
 4. GLADIATORS dla GLADIATORÓW, którzy w w/w pakietach zdobędą największą ilość punktów przewiduje nagrody pieniężne lub rzeczowe.
 5. Informacja o sumie punktów danego GLADIATORA zawierająca wyszczególnienie, kiedy i za co dane punkty zostały przyznane dostępna jest na jego koncie w platformie.
 6. Punktacja oraz sposób rozdziału poszczególnych punktów mogą ulec zmianie, co spowoduje konieczność poinformowania GLADIATORÓW i Uczestników o zmianie Regulaminu w tym zakresie.
 7. Każde z przyznawanych punktów za określone aktywności są ważne przez okres 1 roku od wykonania danej aktywności. Po upływie tego okresu punkty nie są widoczne w liczniku i ulegają skasowaniu.

 

§ 6 ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. GLADIATORS zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku GLADIATORA do celów marketingowych i informacyjnych. GLADIATORS zastrzega sobie prawo do umieszczenia informacji o GLADIATORZE oraz jego osiągnięciach zdobytych w związku z działalnością prowadzoną przez GLADIATORS na stronach internetowych, portalach społecznościowych, w artykułach prasowych, folderach GLADIATORS, na co GLADIATOR wyraża zgodę.
 2. GLADIATOR upoważnia GLADIATORS do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku w następujących formach:
  1.  Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
  2.  Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom GLADIATORS egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera,
  3. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
  4. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
  5. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  6. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
  7. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 3. Zezwolenie jest udzielone przez GLADIATORA poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.
 4. Cofnięcie zgody, o której mowa w pkt. 1, może nastąpić w każdym czasie poprzez złożenie stosownego oświadczenia i przesłanie go do GLADIATORS. Cofnięcie zgody obowiązuje od daty otrzymania oświadczenia przez GLADIATORS na adres mailowy: [email protected]

 

§ 7 RODO

 1. Dane Użytkowników lub GLADIATORÓW– w zakresie w jakim stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów prawa – są przetwarzane przez Gladiators sp. z o.o. jako administratora danych.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników lub GLADIATORÓW odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [ogólne rozporządzenie o ochronie danych]), a także niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności.
 3. Szczegółowe informacje na temat: celów i podstaw prawnych przetwarzania danych Użytkowników, a także odbiorców danych osobowych (w tym odbiorcach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), okresu przetwarzania danych osobowych, praw osób, których dane dotyczą, znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej www.gladiators.pl.

 

§ 8 OŚWIADCZENIA

 1. GLADIATOR oświadcza, że:
 1. nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania aktywności fizycznej,
 2. w treningach organizowanych przez GLADIATORS uczestniczy dobrowolnie i na własną odpowiedzialność,
 3. nie będzie rościć żadnych praw do odszkodowania wobec GLADIATORS w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych lub wypadków,
 4. zrezygnowanie z członkostwa, utrata członkostwa, jak i zawieszenia w prawach członka są równoznaczne z brakiem możliwości ubiegania się o zwrot uiszczonej do tego czasu opłaty za dany pakiet, zaś nieuregulowana do tego czasu część zapłaty staje się natychmiast wymagalna i GLADIATOR ma obowiązek uregulowania jej w terminie 3 dni od dnia odpowiednio złożenia oświadczenia o rezygnacji z członkostwa lub otrzymania pisma o utracie członkostwa lub zawieszeniu w prawach członka.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia publikacji 31.01.2020 r. do czasu jego odwołania lub zmiany, które następują poprzez publikację na stronie internetowej GLADIATORS. Przy czym GLADIATORS zastrzega sobie prawo zmiany REGULAMINU w przypadku zmiany warunków lub zakresu świadczonych usług lub systemu punktacji. GLADIATORS informuje uczestników i Gladiatorów o zmianie regulaminu na stronie internetowej wskazując datę wejścia w życie zmian.
 2. Wszelkie sprawy sporne rozpatrywane są indywidualnie.
 3. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie omawiane będą na bieżąco pomiędzy zainteresowanymi stronami.

 

§ 10 REKLAMACJE

 1. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń dotyczących działalności GLADIATORS Uczestnik lub Gladiator może składać do GLADIATORS reklamacje na piśmie, osobiście lub przesyłką pocztową na adres siedziby GLADIATORS, bądź w formie elektronicznej na adres [email protected] . Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia GLADIATORS. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona na piśmie bądź pocztą elektroniczną, o ile Uczestnik złoży wniosek o przesłanie odpowiedzi w tym trybie. W przypadku niedotrzymania powyższych tego terminu reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą osoby ją składającej.
 2. Reklamacja zawiera co najmniej imię i nazwisko osoby, która ją składa oraz dokładny opis zastrzeżeń dotyczących funkcjonowania GLADIATORS, ze wskazaniem daty ewentualnego zdarzenia będącego przyczyną złożenia reklamacji.

 

§ 11 PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. W przypadku zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem GLADIATORS, Uczestnikowi lub GLADIATOROWI przysługuje prawo odstąpienia od Umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie lub mailowo w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy. GLADIATORS udostępnia wzór formularza, z którego odstępujący może skorzystać.
 2. Od Umowy można odstąpić bez podania przyczyny, a w razie odstąpienia Umowa uważana jest za niezawartą.
 3. Dla zachowania terminu do odstąpienia wystarczające jest wysłanie na adres GLADIATORS wskazany w niniejszej Umowie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 4. Odstępujący nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od Umowy. W razie odstąpienia GLADIATORS zwraca kwotę uprzednio wpłaconą przez Odstępującego tytułem zapłaty za wybrany pakiet.

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy z dnia ………….. 
 

Ja niżej podpisany/a ..............................................................................................................................,
(imię i nazwisko y, PESEL)
 

odstępuję od umowy z dnia ...................., zawartej z GLADIATORS ,…………………..

 

Wniesiona przeze mnie w wykonaniu umowy opłatę proszę przekazać na mój nr rachunku bankowego ………………………………………………..

 

 

............................................
data i podpis Użytkownika

   

 


 

Nasza strona internetowa może przechowywać oraz uzyskiwać dostęp do informacji przechowywanej w urządzeniu użytkownika przy wykorzystaniu plików cookies (tzw. ciasteczek). Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na korzystanie przez naszą stronę z plików cookies, prosimy o zmianę ustawień przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności. Klikając przycisk „Wyrażam zgodę” lub korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki akceptują Państwo korzystanie z plików cookies.

Polityka Prywatności